Možete pogriješiti, ali zašto bi?
U cilju realizacije poslovne suradnje naši bi ovlašteni i visoko stručni posrednici u osiguranju i reosiguranju sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima osiguranja i šteta:

  • utvrdili Vaše potrebe za osiguranjem: identificirali, analizirali i procijenili izloženost rizicima Vaše imovine i interesa,
  • u Vaše ime i za Vaš račun pregovarali sa društvima za osiguranje radi prijenosa rizika na njih ili zamjenu postojećih ugovora o osiguranju u dogovoru sa Vama,
  • pripremili sve potrebno radi nabave usluge osiguranja u skladu sa uvjetima nabave,
  • kao ovlašteni predstavnik naručitelja u postupku javne nabave na temelju pristiglih ponuda izradili rekapitulaciju i prijedlog za sklapanje ugovora o osiguranju,
  • savjetovali Vam odabir najpovoljnijeg osiguratelja na temelju pribavljenih ponuda do zaključenja ugovora o osiguranju,
  • pružili Vam pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.

Naše usluge za Vas su besplatne budući da za plaćanje naših usluga ostvarujemo pravo na posredničku proviziju koja je uobičajeno odobrena od društva za osiguranje.

Vitas Investa uvijek će se zalagati kod društva za osiguranje za Vaše interese, a posebno za naplatu šteta.
Mletačka 12, HR - 52100 Pula
GSM: +385 (0) 98 335 997
tel. +385 52 217 110
fax. +385 52 382 628
e-mail: info@vitasinvesta.hr
Vitas- Investa d.o.o.
Mletačka 12, 52 100 Pula,
Trgovački sud u Rijeci
MB: 01256041
OIB: 76830218636 4
žiro- račun: 2484008-1100750575 otvoren kod RBA d.d.
Temeljni kapital 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti
član uprave Pršić Senad